Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn automatisch van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen met betrekking tot het verlenen van Managed Hosting en Cloud Services zoals beschreven in het betreffende Overeenkomst (hierna de "Diensten") door Stone-IS aan de Klant.

1.2 Door het ondertekenen van een Offerte erkent en aanvaardt de Klant deze Voorwaarden.

2. Definities

" Verbonden Onderneming": Betekent met betrekking tot elke Partij, (i) een onderneming of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks Controle uitoefent op die Partij, of (ii) een onderneming waarop die Partij Controle uitoefent, of (iii) een onderneming die een meerderheidsbelang heeft in die Partij op eender welk moment tijdens de duur van deze Overeenkomst door eigenaar te zijn van een meerderheid van de stemgerechtigde aandelen of door op een andere manier Controle uit te oefenen door het houden van aandelen.

" Overeenkomst": Onderhavige Voorwaarden, de Overeenkomst en andere Bijlagen die daaraan gehecht zijn.

" Controle": De effectieve of wettelijke bevoegdheid van een onderneming om een beslissende invloed uit te oefenen op de benoeming van de meerderheid van de raad van bestuur/bestuurders en/of op het beleid van een andere onderneming.

" Documentatie": Gebruikershandleidingen en andere documentatie die verband houdt met de Diensten.

" Datum van Inwerkingtreding": De datum waarop de eerste Offerte wordt ondertekend door Stone-IS, of bij gebrek daaraan, de datum waarop een Partij begint met de uitvoering van de verplichtingen zoals bepaald in een Offerte.

" Overmacht": Omstandigheden buiten de controle van Stone-IS en die redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien worden en die de volledige of gedeeltelijke uitvoering verhinderen van een verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst met inbegrip van daden van overmacht ('acts of god') of van een publieke vijand, burgeroorlog, opstand of oproer, brand, overstroming, explosie, aardbeving, elektriciteitsonderbreking ten gevolge van één van bovengenoemde gebeurtenissen, stakingen of arbeidsconflicten die leiden tot het stopzetten van het werk, stiptheidsacties of werkonderbrekingen, nationaal noodgeval, het stellen of niet stellen van daden door een overheidsinstantie of agentschap, de onmogelijkheid om uitrusting, data of materialen te verkrijgen van leveranciers.

" Initiële duur van de Overeenkomst": De initiële duur zoals bepaald in de betreffende Overeenkomst.

" Diensten": Een dienst beschreven in een Offerte. Een Dienst omvat enkel de taken, verantwoordelijkheden of kenmerken die uitdrukkelijk vermeld staan in de Offerte.

" Offerte inzake Dienstenniveaus": De Overeenkomst met betrekking tot de minimale niveaus van beschikbaarheid (Service Level Agreement) waaraan de Diensten moeten voldoen en de tijdsvensters waarbinnen Stone-IS bepaalde handelingen moet uitvoeren.

" Offerte": De aanvraag waarmee de Klant de levering van bepaalde Diensten van Stone-IS bestelt en waarin de beschrijving van de dienst, de prijs en, in voorkomend geval, eventuele speciale voorwaarden staan vermeld.

" Werkdag": Alle dagen van de week, behalve zaterdag, zondag en officiële feestdagen in België.

" Klant": de entiteit die de Diensten van Stone-IS afneemt en de Overeenkomst met Stone-IS afsluit.

" Factuurdatum": de datum waarop de factuur wordt opgesteld.

3. Levering van de Diensten

3.1 Stone-IS zal alle redelijke maatregelen treffen om de Diensten uit te voeren in overeenstemming met de Overeenkomst.

3.2 Stone-IS zal bij het leveren van de Diensten redelijke zorgvuldigheid en beoordeling gebruiken, zal enkel bekwaam en opgeleid personeel aanstellen, of bekwame en opgeleide derden in dienst nemen om te helpen bij het verlenen van de Diensten, en alle Diensten zullen van een professionele en technische kwaliteit zijn die overeenstemt met de industriële normen.

3.3 Indien voor bepaalde Diensten dienstenniveaus zijn bepaald, zal Stone-IS die Diensten op een zodanige manier uitvoeren dat de dienstenniveaus worden behaald zoals bepaald in de Overeenkomst inzake Dienstenniveaus.

4. Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Stone-IS teneinde het verlenen van de Diensten te bevorderen.

4.2 De Klant zal te allen tijde de Diensten gebruiken in overeenstemming met de Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik van Stone-IS, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie kan u terugvinden op https://www.stone.hosting/nl/acceptable-use-policy/.

4.3 Indien de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Offerte, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Stone-IS worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Offerte.

5. Prijs, Facturatie en Betaling

5.1 Alle prijzen en andere bedragen zijn vermeld in Euro en gelden exclusief BTW, andere belastingen en heffingen.

5.2 Behoudens indien uitdrukkelijk anders wordt gespecifieerd in de Overeenkomst, zullen alle vergoedingen voor de Diensten worden gefactureerd op maandbasis.

5.3 Indien de Offerte een Dienstverlening bevat die per gemeten eenheden kan besteld worden, kan de Klant gerechtigd zijn om het volume van de Diensten zoals besteld in de Offerte, te overschrijden. In dit geval zal Stone-IS de bestelde Diensten factureren zoals aangeduid op de Offerte, en dit dertig (30) dagen vóór het kwartaal waarin de Diensten zullen uitgevoerd worden. Op het einde van het kwartaal waarin de Diensten werden uitgevoerd, zal Stone-IS aan de Klant het werkelijk gebruikte volume meedelen. Als het werkelijk gebruikte volume het bestelde volume aan Diensten overschrijdt, dan zal het overmatig gebruik op het einde van het kwartaal gefactureerd worden aan de eenheidsprijs van het gebruikte volume zoals vermeld in de Offerte.

5.4 De facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na de Factuurdatum.

5.5 In januari van ieder jaar heeft Stone-IS het recht om onze prijzen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.

5.6 Indien door een stijging van de energieprijzen of de licentiekost de kosten die Stone-IS draagt of moet dragen om haar verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit de Overeenkomst of een Offerte, verhogen, dan zal Stone-IS, nadat zij hiervoor het bewijs heeft geleverd aan de Klant, gerechtigd zijn om de lasten redelijkerwijze aan te passen, zodat deze de verhoging in de kosten weerspiegelen. In dat geval zal Stone-IS de Klant daarvan veertien (14) dagen op voorhand op de hoogte brengen.

5.7 Betaling van een factuur, of een gedeelte daarvan, houdt in dat de Klant de volledige factuur en de uitvoering van de gefactureerde Diensten aanvaardt.

5.8 Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 Werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Stone-IS en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

5.9 Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 Werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de maand na Factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de Klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EUR.

5.10 De Klant heeft geen recht op enige verrekening ten opzichte van Stone-IS.

6. Looptijd en Beëindiging

6.1 De Overeenkomst wordt van kracht op de Datum van Inwerkingtreding en zal van kracht blijven gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van het laatste Offerte. Elke Partij mag deze Voorwaarden te allen tijde opzeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, op voorwaarde dat alle Offertes naar behoren zijn afgewerkt.

6.2 Een Offerte zal van kracht worden op de Datum van Inwerkingtreding. Elk Offerte zal een Initiële duur van de Offerte vermelden en na afloop van deze periode, zal de Offerte automatisch verlengd worden voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij één der Partijen schriftelijk kennis geeft van haar intentie om de Offerte niet te verlengen, en dit drie (3) maanden vóór de vervaldag van de dan lopende periode.

6.3 Elke Partij mag de Overeenkomst en/of een Offerte onmiddellijk beëindigen door middel van een aangetekende brief, zonder voorafgaande verordening in rechte en zonder enige andere kennisgeving, indien de andere Partij:

a) ernstig in gebreke blijft om één van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Offerte of het betreffende Overeenkomst uit te voeren, en dit niet naar behoren wordt gecorrigeerd binnen de twintig (20) Werkdagen na een schriftelijke kennisgeving van de andere Partij aan de in gebreke blijvende Partij, waarbij de aard van de overtreding redelijkerwijze wordt omschreven;

b) het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt opgedoekt of insolvabel is geworden.

6.4 Stone-IS mag de levering van één of alle Diensten onder een Offerte opschorten, tijdelijk de Klant de toegang weigeren tot de gebouwen van Stone-IS, of deze Offerte en eender welke Offerte beëindigen via een aangetekende brief, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande verordening in rechte en zonder enige andere kennisgeving, als de Klant in gebreke blijft om tijdig een bedrag te betalen dat verschuldigd is aan Stone-IS op basis van de Overeenkomst of een Offerte, en dit niet verhelpt binnen een termijn van veertien (14) Werkdagen na een ingebrekestelling ontvangen te hebben van Stone-IS, waarin de datum van beëindiging nader wordt bepaald.

6.5 Elke beëindiging van een Offerte zal enkel betrekking hebben op het betreffende Overeenkomst, zonder dat dit enige invloed heeft op andere Offertes die op dat moment bestaan. Deze zullen dus van kracht blijven.

7. Intellectuele Eigendomsrechten en Licenties

7.1 Het nakomen van haar verplichtingen onder deze Offerte of een Offerte door Stone-IS, zal geen overdracht van enige intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten met zich meebrengen aan de Klant of aan één van diens Verbonden Ondernemingen, en de kosten die door de Klant aan Stone-IS worden betaald onder deze Offerte of een latere Offerte, zullen geen vergoeding inhouden voor een overdracht van enige intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten.

7.2 Alle intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten met betrekking tot werken die gemaakt zijn door Stone-IS, diens werknemers, consultants of onderaannemers, al dan niet tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, zoals software, de Documentatie en alle uitrusting, documenten, tekeningen, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie in verband met de software, al dan niet vóór de Datum van Inwerkingtreding van de Overeenkomst, zullen uitsluitend berusten bij of vergund zijn aan Stone-IS en/of diens respectieve licentiegevers in voorkomend geval.

7.3 Indien de levering van de Diensten het gebruik van software vereist die eigendom is van Stone-IS of waarvoor aan deze laatste een licentie is verleend, zal Stone-IS een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verlenen aan de Klant om van de software gebruik te maken tijdens de periode waarin Stone-IS de Diensten levert aan de Klant, en enkel voor zover dit nodig is om de Klant toe te laten gebruik te laten maken van de Diensten. Dergelijke licentie is inbegrepen in de prijs zoals vermeld op de Offerte.

7.4 De licentie geeft de Klant niet het recht om (a) de software te kopiëren, verkopen, uit te lenen, geven, verhuren, verlenen, op de markt te brengen, openbaar te maken of op een andere manier beschikbaar te stellen aan derden, (b) de software te reproduceren, na te maken of op een andere manier te dupliceren, (c) de software (te proberen) te onderwerpen aan reverse-assembling, reverse-compiling of reverse-engineering en (d) de software te gebruiken met het doel om (te helpen) software te ontwikkelen of enige andere methode of module, om (in essentie) dezelfde functie uit te oefenen als (een deel van) die software.

7.5 Alle intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten met betrekking tot eventuele aanpassingen, wijzigingen en updates aan software of aan hardware, documenten, technologie, tekeningen, vaardigheden, knowhow en informatie in verband met de Diensten, of software, die gedaan zijn ten gevolge van informatie, advies of knowhow afkomstig van de Klant of één van diens Verbonden Ondernemingen, zullen uitsluitend berusten bij Stone-IS. De Klant en diens Verbonden Ondernemingen zullen zich onthouden van het instellen van verordeningen in verband met de bovenvermelde intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten of enige gelijkaardige bescherming, en van het nemen van stappen om een registratie, deponering of bescherming te bekomen van eventuele vermeende rechten die daarop betrekking hebben.

7.6 Indien het uitvoeren van de Diensten de levering van licenties voor software van derden met zich meebrengt, dan verbindt de Klant er zich toe om strikt te voldoen aan de licentievoorwaarden zoals die geleverd worden door de betreffende leveranciers van de software van derden.

8. Vertrouwelijke Informatie

8.1 "Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie in om het even welk formaat, die bekend wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld door of in naam van één Partij aan de andere Partij met betrekking tot deze Offerte, behalve informatie:

(a) die reeds openbaar was geworden op een manier die niet strijdig is met deze Offerte;

(b) die rechtsgeldig werd ontvangen van een derde op een manier die niet strijdig is met enige vertrouwelijkheidsverplichtingen;

(c) die onafhankelijk werd ontwikkeld door werknemers of vertegenwoordigers van een Partij zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere Partij;

(d) waarvan bewezen wordt dat die reeds gekend was door de ontvangende partij op het moment van de bekendmaking;

(e) die gegeven wordt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of een gerechtelijke beslissing, op voorwaarde dat de ontvangende Partij de bekendmakende Partij eerst naar behoren op de hoogte brengt van die wetgeving of beslissing en van een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen die bekendmaking en/of te proberen om de bekendmaking te beperken.

8.2 Elke Partij zal Vertrouwelijke Informatie als strikt vertrouwelijk behandelen, zal ze niet bekend maken of beschikbaar stellen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, en zal ze enkel gebruiken in verband met de uitvoering van deze Offerte.

8.3 Elke Partij zal Vertrouwelijke Informatie enkel bekend maken en beschikbaar stellen aan haar werknemers, agenten en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Offerte, en op voorwaarde dat zij onderworpen zijn aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting als diegene die vermeld wordt in dit Artikel. Een dergelijke bekendmaking steeds enkel plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is.

8.4 Zonder afbreuk te doen aan artikel 13.1, zal elke Partij gerechtigd zijn om het bestaan van deze Offerte openbaar te maken, op voorwaarde dat zij op voorhand de andere Partij op de hoogte brengt van haar intentie om dat te doen.

8.5 Dit Artikel zal na beëindiging van deze Offerte van toepassing blijven gedurende een termijn van twaalf (12) maanden.

9. Gegevensbescherming

9.1 " Persoonsgegevens" betekent alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan geïdentificeerd worden, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar één of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysische, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

9.2 Indien Stone-IS, bij het uitvoeren van de Overeenkomst, Persoonsgegevens verwerkt die verband houden met de Klant of het personeel, de klanten, de leveranciers of de bedrijfsvoering van de Klant, dan blijft de Klant de enige die toezicht kan uitoefenen op de verwerking van die persoonsgegevens en is Stone-IS de verwerker daarvan in de zin van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. In dergelijk geval zal Stone-IS enkel in naam van de Klant handelen en zal zij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst, de Offerte en alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, en enkel volgens de instructies van de Klant, en enkel met het doel haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Offerte na te komen.

9.3 Stone-IS zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, accidenteel verlies, wijziging aan of toegang tot de persoonsgegevens door onbevoegde personen, en tegen elke andere onrechtmatige vorm van verwerking van de persoonsgegevens.

9.4 De Klant zal te allen tijde de Diensten gebruiken in overeenstemming met de Verwerkersovereenkomst alsook de Privacy Policy.

10. Garantie

Stone-IS zal alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan haar verplichtingen onder deze Offerte en eender welk Offerte. Stone-IS geeft, behoudens indien deze uitdrukkelijk werden overeengekomen in deze Offerte, geen expliciete of impliciete garanties in verband met de Diensten, in het bijzonder wat de geschiktheid voor een bijzonder doeleinde betreft, de verkoopbaarheid ervan of de overeenstemming ervan met eventuele wettelijke of reglementaire voorschriften.

11. Verzekering en aansprakelijkheid

11.1 Beide Partijen zullen een gepaste verzekering aangaan voor professionele en burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de nakoming van hun respectieve verplichtingen onder deze Offerte.

11.2 Stone-IS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig(e) gevolg- of indirect verlies of schade geleden door de Klant of haar Verbonden Ondernemingen, zoals een verlies van data, winst, inkomsten, omzet of enig ander financieel of commercieel verlies, ongeacht of dit verlies of deze schade voortvloeit uit een contractbreuk of een onrechtmatige daad.

11.3 De aansprakelijkheid van Stone-IS voor éénder welke schade onder een Offerte, zal beperkt zijn tot drie (3) maal het maandelijks bedrag dat betaalbaar is voor de Diensten onder een Dienstenaanvraag.

11.4 De beperking van aansprakelijkheid van Artikel 11.3 zal niet van toepassing zijn in geval van opzettelijke fout van Stone-IS.

12. Overmacht en overdracht

12.1 Gebeurtenissen van Overmacht zullen elke Partij, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van die verplichtingen onder deze Offerte of een Offerte waarvan de uitvoering onmogelijk of onuitvoerbaar is geworden, op voorwaarde dat die Partij onmiddellijk de andere Partij schriftelijk op de hoogte brengt en de Overmacht beschrijft, en dat zij de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van Overmacht verdwenen is.

12.2 Geen der Partijen zal het recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door de andere Partij van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van Overmacht.

12.3 Geen der Partijen mag deze Offerte of één van haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst overmaken of overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming zal niet op onredelijke wijze worden ingehouden of vertraagd. Het voorgaande is onverminderd het recht van Stone-IS om de Offerte gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers, met dien verstande evenwel dat een dergelijke onderaanneming Stone-IS niet zal ontslaan van haar verplichtingen onder deze Offerte.

13. Openbaarmaking en afwervingsverbod

13.1 De Klant geeft Stone-IS de toelating om een persbericht te publiceren met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten.

13.2 De Klant geeft Stone-IS de toelating om de Klant mondeling of schriftelijk te identificeren, met inbegrip van het gebruik van het logo of het merk van de Klant, om als referentie te gebruiken tegenover (mogelijke) klanten van Stone-IS.

13.3 De Klant zal geen werknemers, zelfstandige consultants, agenten, onderaannemers of diens personeel, van Stone-IS die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en de Offerte, ongeacht hun status, in dienst nemen, aanwerven of benaderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op aanwerving of enige vorm van samenwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor de duur van de Voorwaarden en gedurende zesendertig (36) maanden na beëindiging daarvan. Als de Klant in gebreke blijft om dit artikel na te leven, dan zal hij automatisch en rechtsgeldig gehouden zijn om een schadevergoeding te betalen die gelijk aan het bruto jaarloon (met inbegrip van alle voordelen) van de betrokken medewerker(s).

14. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Deze Offerte vormt de volledige en enige Offerte tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Offerte, en treedt volledig in de plaats van alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen, verklaringen, Offertes, verbintenissen, presentaties, berekeningsmodellen, afspraken of kennisgevingen met betrekking tot het onderwerp van deze Offerte. Elke Partij erkent dat ze deze Offerte niet is aangegaan en dat ze geen Offerte zal aangaan op basis van een verklaring die niet expliciet wordt vermeld in deze Offerte of het betreffende Overeenkomst.

Op deze overeenkomst gesloten met Stone-IS is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze Offerte zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Download (.pdf)

Onze specialisten staan klaar om jou gratis advies te vertrekken. Neem gerust contact op met Pieter-Jan en zijn collega's via e-mail of per telefoon. Samen zorgen we voor magie!

Topmerken vertrouwen op ons voor onze diensten

Gent Festival
Technopolis
Tomorrowland
Yesplan
Torfs
Dewaele Vastgoed
Modular
Input For You
Renson
De Persgroep Publishing
Kazou
Chiro
VRT
Mediahuis
ACV
Glue
Marbles